Chránená dielňa

 

 

Náhradné plnenie 2015

 

Naša organizácia má priznaný platný štatút chránenej dielne, čím vzniká Vašej inštitúcii nárok na náhradné plnenie podľa zákona č. 139/2008 § 64. Zadaním zákazky našej chránenej dielni môžete naplniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.  Na jednej strane získate reklamné predmety, ktoré môžete využiť na propagáciu Vašej spoločnosti, tiež ako dar pre obchodných partnerov, klientov, dôležité  však je, že podporíte jedinečný projekt zamestnávania ľudí s mentálnym postihnutím.

NÁHRADNÉ PLNENIE 

Ako chránená dielňa vám poskytneme náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, na základe ktorého vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok). Ak túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotn*/-e postihnutú osobu. Môžete však zadať objednávkou zákazku našej chránenej dielni na výrobu alebo poskytnutie ľubovoľných služieb z našej ponuky. Od nás ako chránenej dielne obdržíte potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré vám zašleme po obdržaní úhrady faktúry. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu, a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím. Okrem spomínaných výrobkov sme pripravení vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkam. Ak máte odlišnú predstavu o zadaní zákazky na náhradné plnenie, radi Vám ju splníme. Kontaktujte nás  prosím, prediskutujeme možnosti o jej naplnení.